Geschiedenis

Lang geleden

Ongeveer 4000 jaar geleden trad er een vertraging in bij de stijging van de zeespiegel. Gaandeweg ontstond een gevarieerd landschap van eilanden en wadden, slikken en kwelders, venen en zandruggen. En overal was water, altijd in beweging, in geulen en slenken, kreken en prielen. De grondslag van de terp (in de middeleeuwen genoemd; Dacheim) van Techum is gevormd door zo’n kwelderwal.

Techum

Hoe de naam Techum tot stand is gekomen is omstreden, er zijn verschillende verklaringen voor.  Aannemelijk is dat Techum voortkomt uit de 9e eeuw, toen een Frankische hereboer, genaamd ‘Dago’, zich vestigde op Techum.  Een naam die betekent: ‘schitterend als de dageraad’.

De terp van Techum was zeven meter hoog en had een oppervlakte van drie hectare. Op de terp stonden 4 boerderijen. De huidige boerderij werd in 1870 op de het oplopende bouwland gebouw.

Op 11 mei 1869 kocht Gjalt Martens van der Hem plaats 3 op Techum.

In de zomer van 1884 voeren de modderschepen af en aan over het Alddjip; in de herfst van 1886 was de terp geheel van de aardbodem verdwenen.  Tijdens de afgravingen is onder andere een kapfibula, een mantelspeld uit de Romeinse tijd gevonden.

De boerderij

Zoon Klaas van der  Hem heeft op 14 mei 1870 de eerste steen gelegd van deze kop-hals-rompboerderij. Deze is nog steeds zichtbaar in de gevel van het voorhuis. Zijn dochter Fettje trouwde met Andrie Umkes Kingma en werd de eerste boerin in deze boerderij. Zij kregen een dochter, Grietje Kingma, die later de vrouw van notaris Nanne Ottema werd. Zo kwam deze boerderij, in de omgeving bekend als de Wartenapleats, uiteindelijk in het bezit van de Ottema-Kingma Stichting.

In 1890 tot 2007 heeft de familie Wartena er een melkveehouderij gerund. Zij pachtten de boerderij van de Ottema Kingmastichting. De boerderij heeft mede dankzij Hendrik ten Hoeve (docent, stadkenner en oudraadslid) een monumentale status verkregen.

In de oude boerderij verbleef generaties lang een oude arreslee. Deze is door de familie Wartena in bruikleen gegeven en heeft een prominente plaats in de wachtkamer.

In opdracht van de gemeente Leeuwarden hebben Parnas en het kunstenaarcollectief 5e kwartier heeft in 2007 een kunstproject georganiseerd. Diverse kunstenaars sloegen een artistiek kampement op in De Zuidlanden om te onderzoeken wat er gebeurt als een agrarisch landschap bouwrijp wordt gemaakt. Fotografe Elske Riemersma van de fotofabriek heeft daarvoor een prachtige  fotorapportage van de familie Wartena en hun boerderij gemaakt.

Gezondheidscentrum Techumerpleats

Het was de bedoeling de boerderij in oude luister te herstellen. In het voorjaar van 2013 is het vernieuwde voorhuis in gebruik genomen. In 2015 is gestart met de sloop van de achterkant van de boerderij, waarna dit met zoveel mogelijk bestaand materiaal opnieuw is opgebouwd.

Vanaf 1 februari 2016 is de boerderij fasegewijs in gebruik genomen als gezondheidscentrum. Erwin Tol, inwoner van Techum is verkozen tot bedenker van de nieuwe naam van de boerderij: ‘Techumerpleats’ .

De Techumerpleats  huisvest een breed scala aan zorgverleners waaronder een huisarts, apotheek en fysiotherapie.
Sinne Kinderopvang vestigt in de ‘Techumerpleats’  haar 2e kinderopvang in De Zuidlanden met twee dagopvanggroepen van 0-4 jaar.

Bron: wikipedia, de zuidlanden, 2000jaar rond het alddjip (Sjoerd Cuperus, november 2008), Noorderbreedte, jaargang 31, nr.6,  Post Zuidlanden, 5e kwartier, 2007, www.dezuidlanden.nl